موانع بازگشت نخبگان به کشور ٬ بررسی شد

در جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری، موانع بازگشت فارغ التحصیلان ایرانی به کشور دسته بندی و

ادامه